Aikakone-logo


SCIENCE FICTION &
FANTASIA

Aloitussivu

Aikakone FAQ

Sisältö

Mitä uutta Aikakoneessa

Kirjailija- & taiteilijatietoa Aikakoneessa

Uudet kirjat

Kirja-arvostelut

Kolahtaneita kirjoja

DVD-elokuvat

Uutisia

Aikagalleria

Kuukauden kuva

Aikakoneen linkit

Aikakoneen arkisto

Kaikkiruokaisen päiväkirja

Lukijoiden äänet

Palaute

Kapteeni Kuolio

Aikakartta

Aikakone ry:n säännötSeuraavassa kevyesti kommentoitu (kommentit sisennetty ja kursivoitu) versio Aikakone ry:n säännöistä. Säännöt on laadittu ja hyväksytty aikana, jolloin yhdistys julkaisi vielä paperilehteä ja sai sitä kautta tilaustuloja. Säännöt tultaneen muuttamaan lähitulevaisuudessa nykytilannetta vastaaviksi.


§1 Yhdistyksen nimi on Aikakone ry ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

§2 Yhdistyksen tarkoituksena on tehdä tunnetuksi tieteis- ja fantasiakirjallisuutta yleensä sekä erityisesti edistää kotimaista tieteisnovellistiikkaa. Tämän tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys julkaisee jäsenlehteä nimeltä Aikakone. Yhdistys voi harjoittaa myös muuta toimialaansa kuuluvaa julkaisutoimintaa ja järjestää esitelmätilaisuuksia, kongresseja ym. tapahtumia sekä osallistua kirjoittajakoulutustilaisuuksien ja kirjoituskilpailuiden järjestämiseen. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole tuottaa taloudellista voittoa.

§3 Tarkoitusperiensä edistämiseksi yhdistys hankkii ja ylläpitää yhteyksiä kotimaisiin kirjankustantajiin, muihin saman alan yhdistyksiin, ulkomaisiin julkaisuihin ja tieteiskirjailijoihin.

§4 Yhdistys rahoittaa toimintaansa jäsenmaksuilla ja mahdollisilla julkaisutuloilla sekä mahdollisilla julkisilla avustuksilla. Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan myös lahjoituksia ja testamentteja.

Yhdistyksellä ei nykyisin ole jäsenmaksuja sen enempää kuin julkaisutulojakaan.

§5 Yhdistyksen jäseneksi voidaan kutsua yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut ja sen tarkoitusperät ja toimintamuodot hyväksyvä yksityinen henkilö, jonka yhdistyksen hallitus on hyväksynyt.

§6 Yhdistyksen jäseniltä peritään vuotuinen jäsenmaksu, joka on samansuuruinen kuin Aikakone-lehden tilausmaksu, ja jonka suuruuden määrää yhdistyksen hallitus. Niillä jäsenillä, jotka eivät ole maksaneet jäsenmaksua ensimmäisen vuosineljänneksen aikana, ei ole äänivaltaa yhdistyksen kokouksissa.

Kuten edellä mainittiin, ei yhdistys ole viime vuosina perinnyt jäsenmaksuja (eihän lehden tilausmaksujakaan enää ole), joten tällähetkellä katsottaneen kaikki vakinaisiksi jäseniksi kutsutut äänivaltaisiksi yhdistyksen kokouksissa.

§7 Jäsen voi erota yhdistyksestä jättämällä kirjallisen eroilmoituksen yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla asiasta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Eronneen jäsenen oikeudet ja velvollisuudet lakkaavat välittömästi hänen erottuaan.

§8 Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, jonka se katsoo toimineen yhdistyksen tarkoitusperiä vastaan.

§9 Yhdistyksen kokous voi kutsua myös kunniajäseniä, joilla on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänivaltaa. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

Kunniajäseniksi on kutsuttu entiset päätoimittajat Jari Koponen, Jyrki Ijäs ja Veikko Rekunen ja lehden varhaisaikojen aktiivi Tom Ölander.

§10 Yhdistyksen toimielimiä ovat laillisesti kokoon kutsuttu kokous ja hallitus.

§11. Päätösvaltaa yhdistyksessä käyttävät sen kokoukset. Vuosikokous järjestetään kunkin vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana hallituksen tarkemmin määräämän ;auml; ajankohtana. Muita kokouksia järjestetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, tai kun vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii erikseen ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Kokoukset kutsuu koolle yhdistyksen hallitus kirjeitse tai ilmoittamalla laajalevikkisissä, valtakunnallisissa lehdissä viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.

§12 Yhdistyksen vuosikokouksessa päätettäviä asioita ovat:

 • kokouksen järjestäytyminen
 • tilit
 • toimintakertomuksen hyväksyminen
 • toimintasuunnitelma
 • mahdolliset palkkiot jäsenlehden toimittajille ja avustajille, kokouspalkkiot ym.
 • talousarviot
 • valitaan hallituksen puheenjohtaja
 • valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet erovuorossa olevien tilalle sekä kaksi varajäsentä
 • valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä
 • muut kokouskutsussa mainitut ja esilletulevat asiat
Mitään tässä pykälässä mainittuja palkkioita ei Aikakone ry ole koskaan katsonut aiheelliseksi maksaa.

§13 Kuka tahansa yhdistyksen jäsen voi saada haluamansa asian käsiteltäväksi yhdistyksen kokouksessa ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta.

§14 Yhdistyksen päätäntäoikeutta käyttävät yhdistyksen kokouksessa läsnä olevat jäsenet. Läsnäoleva jäsen ei voi edustaa poissaolevaa eikä äänestää tämän puolesta valtakirjalla.

§15 Äänestykset tapahtuvat avoimesti kättä nostamalla, ellei kokous erikseen päätä toteuttaa äänestystä suljettuna lippuäänestyksenä.

§16 Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilit päätetään joulukuun 31. päivänä. Tilintarkastajien tulee suorittaa tilintarkastus sekä antaa lausuntonsa vähintään 14 vuorokautta ennen vuosikokousta.

§17 Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja viisi muuta varsinaista jäsentä. Lisäksi valitaan kaksi varajäsentä. Varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia.

§18 Hallituksen jäsenien on oltava yhdistyksen jäseniä. Hallituksen varsinaiset jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Kaksi tai kolme on vuosittain erovuorossa. Vuosikokous voi kuitenkin valita erovuorossa olevan uudelleen hallitukseen. Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan.

§19 Hallitus valitsee varapuheenjohtajan ja sihteerin keskuudestaan sekä nimittää taloudenhoitajan.

§20 Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Hallituksen kokouksia pidetään tarpeen mukaan. Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide. Mikäli jäsenlehden päätoimittaja ei ole hallituksen jäsen, on hänellä kuitenkin läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa.

§21 Hallituksen tehtävänä on:

 • johtaa yhdistyksen toimintaa
 • vastata yhdistyksestä, sen taloudesta ja juoksevista asioista
 • kutsua koolle yhdistyksen kokoukset, valmistella niissä käsiteltävät asiat ja panna toimeen niissä tehdyt päätökset
 • päättää jäsenmaksun suuruudesta
 • päättää jäseneksihyväksymisistä
 • pitää jäsenluetteloa
 • suorittaa muut yhdistyksen kokouksen sille määräämät tehtävät
 • valita ja erottaa yhdistyksen toimihen- kilöt

§22 Yhdistyksen kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, jolloin äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Sääntömuutokset hyväksytään kuitenkin vain, jos niitä kannattaa vähintään 2/3 kokouksessa annetuista äänistä. Sääntömuutosasioista on kokouskutsussa ilmoitettava.

§23 Yhdistyksen luottamustoimiin voidaan valita kuka tahansa äänivaltainen jäsen. Toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Jos luottamustehtävään valittu eroaa tai erotetaan, valitaan uusi luottamushenkilö.

§24 Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja, kukin erikseen.

§25 Yhdistyksen purkamisesta päätetään samassa järjestyksessä kuin sääntöjen muuttamisesta. Yhdistyksen varojen ja omaisuuden käytöstä yhdistyksen purkautuessa päättää yhdistyksen purkamisesta päättänyt kokous. Varat on käytettävä yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen.


Takaisin sivun alkuun